การเสียภาษี หน้าที่พลเมืองที่ดีที่สามารถช่วยประเทศได้ !!

ภาษี คือ เงินที่ได้จากการหักจากรายได้ของประชนชนที่มีรายได้มาตลอดปี มาเป็นส่วนจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งหน้าที่ของประชาชนในปัจจุบันนี้ การเสียภาษีเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ประชาชนที่ดี เพราะการเสียภาษีนั้นจะหักไปใช้จ่ายเพื่อดูแลและพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจของสังคมให้คงอยู่ได้

ซึ่งจำนวนเงินที่ประชาชนจำเป็นต้องชำระภาษีคำนวณจากค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปีของแต่ละบุคคล โดยมีลำดับดังนี้

  1. รายได้ตั้งแต่ 0 – 150,000 บาท ไม่ต้องชำระค่าภาษี
  2. รายได้ตั้งแต่ 150,001 – 300,000 บาท ต้องเสียภาษี 5% จากรายได้ต่อปี
  3. รายได้ตั้งแต่ 300,001 – 500,000 บาท ต้องเสียภาษี 10% จากรายได้ต่อปี
  4. รายได้ตั้งแต่ 500,001 – 750,000 บาท ต้องเสียภาษี 15% จากรายได้ต่อปี
  5. รายได้ตั้งแต่ 750,001 – 1,000,000 บาท ต้องเสียภาษี 20% จากรายได้ต่อปี
  6. รายได้ตั้งแต่ 1,000,001 – 2,000,000 บาท ต้องเสียภาษี 25% จากรายได้ต่อปี
  7. รายได้ตั้งแต่ 2,000,001 – 5,000,000 บาท ต้องเสียภาษี 30% จากรายได้ต่อปี
  8. รายได้ตั้งแต่ 5,000,001 บาทเป็นต้นไป ต้องเสียภาษี 35% จากรายได้ต่อปี

จากตัวเลขของการหักภาษีนี้ ทำให้เห็นได้ว่าหากยิ่งมีรายได้ต่อปีที่มีจำนวนมากเท่าไหร่ ก็จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์และหน้าที่ของประชาชนที่ดี ในเรื่องของการเงินที่มีอยู่ให้รัฐบาลได้ทราบ จากการที่มียอดชำระภาษีที่ต้องเสียของบุคคลเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดการเลี่ยงที่จะไม่ชำระภาษีให้แก่รัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องหากมีการทำก็ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่บุคคลทั่วไปต้องมีการชำระภาษีให้แก่รัฐบาล โทษมีตั้งแต่ปรับไปจนถึงจำคุก หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ต้องชำระค่าภาษีเองนั้นหากไม่ได้มีการ แสดงยอดรายได้ตลอดปีให้แก่รัฐบาล ก็มีโทษปรับค่าเสียหายให้ เพราะมีเจตนาที่จะปกปิดรายได้ของตนเอง และจำเป็นที่จะต้องแสดงรายได้ตลอดปีให้กรมสรรพกรได้ทราบ

ในการยื่นใบรายได้ตลอดปีที่ไม่ต้องเสียภาษีนั้น จะมียอดเงินรายได้ตลอดปี 120,000 บาทในกรณีที่มีสถานภาพโสด หากมีคู่สมรสจะมียอดเงินรายได้ตลอดปี 220,000 บาท จำเป็นที่ต้องยื่นใบแสดงรายการภาษีให้แก่สรรพกร เพื่อตรวจสอบ กรมสรรพกรเป็นกรมที่ดูแลในเรื่องของการคำนวณภาษีของประชาชนที่จำเป็นต้องมาชำระในแต่ละบุคคล และส่งต่อภาษีที่ได้รับมาให้แก่รัฐบาล นำไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาและดูแลประเทศ

ดังนั้นแล้วการยื่นใบแสดงรายการภาษี หรือการชำระภาษีนั้นจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อแสดงหน้าที่ของประชาชนที่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลเพื่อนำไปพัฒนาและบริหารประเทศ ซึ่งการยื่นใบแสดงรายการภาษีเองนั้นทางกรมสรรพกรจะนำรายการภาษีของแต่ละบุคคลไปทำการทำประเมินรายได้ของประชาชนโดยรวมของประเทศทำให้ได้ทราบถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเป็นอยู่ในปัจจุบันว่าการเป็นอยู่เป็นในทางที่ดีหรือไม่ดีนั้นเอง